میز خدمت سرمایه گذاری

میز خدمت سرمایه گذاری ویژه شرکت های پارک فناوری پردیس، کارخانه های نوآوری آزادی و های وی، با حضور متخصصین و مشاوران حوزه سرمایه گذاری برگزار می شود. اهداف: ارائه مشاوره اختصاصی برای جذب سرمایه گذار تامین مالی توسط مجموعه های …