رسیدن بهار و آغاز سال 1400 خورشیدی خجسته باد

ز کوی یار میآید نسیم باد نوروزی از این باد آر مدد خواهی چراغ دل برافروزی به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی به گلزار آی کز بلبل غزل گفتن بیاموزی حافظ شیرازی فرا رسیدن سال نو همیشه نوید …