بازدید دکتر ستاری از کارخانه نوآوری های‌وی

دکتر ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهور با همراهی مهندس صفاری نیا رییس پارک فناوری پردیس از کارخانه نوآوری های وی به عنوان دومین شعبه پارک فناوری پردیس بازدید کردند. در این بازدید مهندس عظیمیان مدیر کارخانه های‌وی اقدام به …