میز خدمت سرمایه‌گذاری _اردیبهشت ماه

میز خدمت سرمایه گذاری در قالب خدمات تخصصی اداره کل سرمایه‌گذاری و تجاری‌سازی فناوری پارک فناوری پردیس به شرکت‌ها و واحدهای فناور عضو پارک اعم از شرکت‌های اراضی و استیجاری، مرکز رشد، تیم‌های مستقر در کارخانه‌های نوآوری آزادی و های‌وی ارایٔه …

19 اردیبهشت 1401

خبر و رویداد