آیین رو نمایی از کتاب ساختار فکری نوین برای کسب و کارهای نوین

آیین رو نمایی از کتاب ساختار فکری نوین برای کسب و کارهای نوین روز دوشنبه ۲۳ اسفند  ماه سال ۱۴۰۰ در کارخانه نوآوری های وی ( شعبه دوم پارک فناوری پردیس ) برگزار خواهد شد. این کتاب با زیر عنوان ۱۰ …