میز مشاوره حقوقی_ اسفند ماه

میز مشاوره حقوقی یکشنبه 15 اسفند ماه در کارخانه نوآوری آزادی برگزار می‌شود در راستای خدمت‌رسانی و مشاوره حقوقی به تیم‌های مستقردر شعب پارک فناوری پردیس (کارخانه‌ نوآوری آزادی و های وی) با حضوردکتر محمد طالبی دانش‌آموخته و پژوهشگر حقوق اقتصادی …