نشست های معرفی خدمات پارک فناوری پردیس

اداره کل نظارت و ارزیابی واحدهای فناور  پارک فناوری پردیس باهدف ایجاد آشنایی و کمک به رفع مشکلات شرکت های عضو برگزار می کند: سلسله نشست های معرفی خدمات پارک فناوری پردیس نشست 2 : اداره کل سرمایه گذاری و بومی …