کارگاه خلق برند ماندگار

سر فصل‌های کارگاه: -سیبل احساسی مشتری در برند -احساسات منتقل شده در برند -انواع احساس ایجادشده برند برای جذب مشتری -شخصیت‌های آشنا، برندهای ناآشنا -شخصیت پردازی برای نجات برند -مسئولیت اجتماعی برند و شخصیت‌سازی -تکنیک آشنا پنداری -ابزارهای قدرتمند و ارزان …