سومین نشست‌ مشاوره کسب و کار برگزار می‌شود

«دوشنبه‌های مشاوره کسب و کار» به همت اداره کل سرمایه گذاری و بومی سازی و اداره کل توسعه شعب و پردیس‌های پارک فناوری پردیس در محل پارک و یا یکی شعب آن برگزاری می‌گردد. این میزها امکان استفاده از مشاوره‌های تخصصی …