کارگاه حضوری انسان در سازمان(رفتار سازمانی کاربردی)

کارگاه حضوری انسان در سازمان(رفتار سازمانی کاربردی) در 16 ساعت آموزشی و 14 ساعت عملی با رویکرد HBS Case Method  برگزار می‌شود و کلاس‌های عملی شامل مطالعات موردی، تسک‌های کاربردی و منتورشیپ هفتگیست که مسیر فراگیری این مهارت‌ها رو هموارتر می‌کنند. …