کارگاه آموزشی قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده

با توجه به تغییر قانون مالیاتی کشور از تاریخ خرداد ماه ۱۴۰۰ و تصمیم به اجرا شدن آن از تاریخ ۱۲ دی ماه ۱۴۰۰  به جهت آگاهی از تغییرات قانون مالیات و جلوگیری از جریمه‌های احتمالی،تصمیم داریم ( *کارگاه آموزشی قانون …