بازدید مدیران اسنوا از کارخانه نوآوری های‌وی

بازدید مدیران اسنوا از کارخانه نوآوری های‌وی در این بازدید؛ تیم‌های استارتاپی مستقر در کارخانه نوآوری های‌وی ضمن معرفی کسب و کار خود، به ارائه راهکارهای مختلف به منظور نوآورانه شدن صنعت لوازم خانگی پرداختند که مورد استقبال هیات بازدید کننده …